CD’s van Jack

 2000 – Intens Marlstone bestelnr. cdl2029

 

01. Madeleine
02. Mie dörp
03. Waad nog jet
04. Iech wees
05. Ummer zal iech van diech haode
06. Ich wil
07. D’r Kloon
08. Weë
09. Vluchte kan nit mieë
10. Jiddes kier
11. Urr hat allenau inne feeler
12. Los miech
13. Ejelzer

 


2002 – Sjapoo vuur ‘t leëve Marlstone bestelnr. cdl2213

 

01. Limburg
02. Iech wil noa heem
03. Dans mich jek
04. Iech bin iech
05. Blomme op de vinsterbank
06. Hod miech
07. Misse
08. Los miech nit alling
09. Ee dink in ‘t leeve
10. Lotte
11. Jee miensj
12. Hoera vuur leëve noch

 

 


2005 – Va Hatse Marlstone bestelnr. cdl2429
 

01. Blief bij miech
02. Iech veul mich jód
03. Oane diech
04. Wöad
05. Vrij mit miech
06. Sjrieve wil iech
07. D’r Weg
08. Roeë Roeëze
09. Mit ope oge
10. Noen ‘t um heur jeet
11. Wen iech wil
12. Zoeë mar
13. E wonger
14. Dreumerij (doezend träote en viejoeële)
15. De tsiet
16. Sjunner daan 1000 sjteere in de nach

 


2007 – Solo (mar nit alling) Marlstone bestelnr. cdl2723

 

01. Sjaakie
02. D’r wèg durch leef en leed
03. Los d’r himmel alle sjtere
04. Veult wie heem
05. D’r monneka
06. D’r jaad van ós
07. Solo
08. D’r deepste wunsj deè leève heesjt
09. De klokke van Rimburg
10. Effe flink zieè
11. De lù van hù
12. De fanfaar
13. Toen wool iech zage
14. Same

 

 

 


2009 – Leefde Marlstone bestelnr. cdl2930

 

01. Die va Limburg
02. Ee en ee
03. Floep
04. ‘t Land sjteet op
05. Dreum hoop zing
06. Iech wees wat iech wil
07. D’r pensionado
08. Los os ‘t nurjens uvver han
09. Doe leefs i mie hats
10. Zon en wink
11. Sjeveemet
12. Inne zommerdaag
BONUS: D’r kloon (duet met Daniel Triest)

 

 


2012 – Dreume Marlstone bestelnr. cdl1210

 

01. Kirmens
02. Wieër
03. Leef
04. Menüttewals
05. Hod miech vas
06. De zon
07. Dreum mit miech
08. Sjun
09. Kismet
10. Formidabel
11. Paradies
12. Mieng Heilust

 


 

2014 – De 7e van Vinders Marlstone bestelnr. cdl1414

01. Tsirkes
02. Kinger
03. D’r makkadoor
04. Verloare
05. Inge nuie sjteer
06. Nuie daag
07. Iech mis diech
08. Tsiejeunermoezziek
09. Sjtilte van de naat
10. Zivve zonne
11. Film van toen
12. Doava jeet de welt nit ónger

13. Leefdeslidje 

14. Mysterie

 

 

2017 – Vuur & Vlam Marlstone bestelnr. cdl1627

01. Kóm mit miech mit

02. Van alles aal

03. Alles Okay

04. Vinsterjlaasspeiel

05. Moezziek

06. Zommer in Limburg

07. Mie Kirchroa

08. Kinger van Mörje

09. Jef miech  e paar menütte

10. Iech mis diech naat

11. Leefde va die jeugd

12. Wiebbel en Kriebbel

13. Vuur & Vlam 

 

 

2019 –  Kristal Marlstone bestelnr. cdl1907

01. De welt óp d’r kop

02. Vuur diech

03. Ing naat (duet met Katja Salemi)

04. Leëf Leëf

05. Kiek miech aa

06. Drieënórjelman

07. Vuurbij

08. Dans wie vruier mit miech

09. Doe bis mie leëve

10. Tineke 

11. De rest va die leëve

12. Wiesse voeëgel

 

 

 

 

 

2023 –  Jack Marlstone bestelnr. C202307

01. paries

02. iech oam diech

03. leefde veur ummer

04. flanere

05. jungke

06. raak miech aa

07. zon en mond

08. woa sjton iech

09. inne sjunne daag

10. zonnelaach 

11. óp vakans

12. tsezame zieë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD’s van Clara

 

2013 – DANSE & WALSE Marlstone bestelnr. cds1324

 

 


01. Danse
02. Tiervelmütsje
03. Bal Paré
04. Hiepiehop
05. Las va zin i sjpas

 

 

 

 

 

 

 

 


2011 – MIENGE NAAM IS CLARA Marlstone bestelnr. cds1109

 

01. Mienge naam is Clara
02. Eemoal ing moel va diech
03. Iech wil jinne sjokkelaad han
04. Roeë zunt de roeëze

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

CD singles

 

2018- Leefde van dieng jeugd  

Marlstone bestelnr. cdl1627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – Wiebbel & Kriebbel

Marlstone bestelnr. cds1650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – Jef miech e paar menütte 

Marlstone bestelnr. cds1514

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             


2011 – Dreum mit miech / Paradies

Marlstone bestelnr. cds1156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2009 – Inne Zommerdaag/Veult wie Heem

Marlstone bestelnr. cds2931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2008 – De Fanfaar

Marlstone bestelnr. cds2734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2001 – Hoera vuur leëve nog

Marlstone bestelnr. cds2139

 


2001 – Jool is jool

Marlstone bestelnr. cds2019

 

 


1999 – Ejelzer

Marlstone bestelnr. cds9933


Verzamelalbums

Zonnig Limburg 1

 

Jack Vinders met sjunner dan 1000 Sjteere  

Marlstone bestelnr. cdl2420 


 Zonnig Limburg 2

 

Jack Vinders met Vrij mit Miech

Marlstone bestelnr. cdl2520

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kerstsjterre

Jack Vinders met Op ieësjte krisdaag

Marlstone bestelnr. cdl2442

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2003 – Wauw Knipa

Jack Vinders met Sjunder wie os Limburg 

Marlstone bestelnr. cdl2319


2003 – Veurjoar in Limburg deel 2

Jack Vinders met Limburg

Marlstone bestelnr. cdl2312


2002 – Op volle krach deel 2

Jack Vinders met Ejelzer

Marlstone bestelnr. cdl2209


DVD’s

 

2005 – ‘t Limburgse landj deil 1

Jack Vinders met de clip van D’r Kloon.
verder o.a
– Beppie Kraft met In d’n Hiemel
– Thei en Marij met In de Lentezon

Marlstone bestelnr. dvd2528

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1999 – Live in concert

Concert met Symphonic Impulse.
Artiesten: Neet oet Lottum, Beppie Kraft, Ge Reinders, Janssen Baggen Band, Sjef Diederen (met ivo & emile)Ton Engels, Nancy Deusings en Jack Vinders.

Jack Vinders zingt:
– Madeleine met het orkest
– Dreumerij (1000 Träote) met begeleiding op accordeon van Raymond de Laruelle

Marlstone bestelnr. dvd2426